Wpływ nawozu dolistnego MI6 na zachowanie złożonych

Badania instytutu ochrony roślin w Poznaniu

Doświadczenia prowadzono w warunkach kontrolowanych – laboratoryjnych (temperatura 16 – 22°C, pH wody wodociągowej – 6,83-7,06). W doświadczeniach zastosowano maksymalne zalecane dawki środków ochrony roślin w przeliczeniu na 1 ha powierzchni pola (l/ha lub kg/ha).

Powiązane produkty

MI6 - butelka

Nawóz WE – płynny nawóz mineralny złożony. Typ C.2.3 Roztwór nawozowy NP…

49,00 

Zobacz produkt

MI6.1. - butelka

Typ. C.2.3 Roztwór nawozu NP 3-15 MI6.1. jest płynnym nawozem dolistnym zawierającym…

39,00 

Zobacz produkt

Sulfomi - butelka

Typ C.1.1. Roztwór nawozu azotowego Roztwór nawozu azotowego o właściwościach alkalizujących. Stwarza…

49,00 

Zobacz produkt

Ilość wody do doświadczeń:
Doświadczenia wykonywano dla przyjętej ilości cieczy użytkowej 200 l/ha. Nawóz MI6 stosowano w stężeniu 0,1% (tj. 100 ml na 100 l wody).

Przygotowanie cieczy użytkowej
Doświadczenia nad wpływem nawozu dolistnego MI6 na zachowanie złożonych mieszanin zbiornikowych (tzw. tank-mix) składających się z nawozów dolistnych oraz wytypowanych środków ochrony roślin wykonywano w następujący sposób:

Do naczyń miarowych (poj. 1l) napełnionych do ½ objętości wodą w pierwszej kolejności wlewano odmierzoną dawkę nawozu MI6. Następnie powoli wsypywano lub wlewano właściwą dla tej ilości wody dawkę nawozów dolistnych i dokładnie mieszano ciecz. Do cieczy zawierającej nawozy dolistne dodawano z kolei środek ochrony roślin (ś.o.r.) w odpowiedniej dawce jednostkowej (na 1,0 l cieczy użytkowej) i całość uzupełniano wodą do objętości 1,0 l. W przypadku ś.o.r. o formulacji proszkowej (np.: WP) preparat rozpuszczano wstępnie w małej ilości wody (około 100 ml) i wlewano do wody zawierającej już nawóz lub mieszaninę nawozów (całość uzupełniano do objętości 1,0 l cieczy użytkowej).

Powstałą mieszaninę umieszczano w cylindrach miarowych (1,0 l) i oceniano ze względu na takie parametry jak: wytrącanie frakcji, rozwarstwianie się i tworzenie osadów na dnie po upływie 1, 3, 6 i 24 h po sporządzaniu mieszaniny.

Ponadto tak powstała ciecz podlegała ocenie pH – za pomocą elektronicznych urządzeń kontrolo-pomiarowych po 24 godz. od sporządzenia.